Policy

Kvalitétspolicy

Gunnar Hansson Svetsteknik och vår personal strävar alltid efter att uppfylla kundens krav på kvalitet gällande företagets produkter och tjänster.

Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar. Kvalitetsledningssystemet skall inriktas på förebyggande åtgärder så att detaljer med bristande kvalitet ej produceras. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt.

Vårt mål är att genom stort engagemang hos anställda, tillsammans med leverantörer och kunder uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster vi levererar. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva.

Vårt anseende skall grundas på våra egna arbetsinsatser vårt resursutnyttjande och
allas medverkan till att göra ett fullgott arbete.

Arbetsmiljö

Vår tanke är att kvalitet på produkt / tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka.

– Kvalitet i dessa båda begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en inom vårt företag.
Att vid inköp av varor sträva efter att välja sådant som ger minst miljöpåverkan.

– Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

– Vårt övergripande mål är att uppnå en god arbetsmiljö samt att förhindra att ohälsa och olycksfall uppstår.

– Att i första hand välja leverantörer och samarbetspartners med samma grundsyn i sin miljöpolicy.

Miljöpolicy

Vi värnar om kvalitet och miljö i vårat kvalitets system som bygger på ISO 9001 samt i våran miljöplan som bygger på ISO 14001.